Thỏa thuận sử dụng Cổng thông tin tuyển sinh Cổng thông tin tuyển sinh Trường đại học Lâm nghiệp thuộc sở hữu của Trường đại học Lâm nghiệp. Khi bạn cung cấp thông tin tại Cổng thông tin đồng nghĩa với việc bạn cho phép Trường đại học Lâm nghiệp được sử dụng các thông tin do bạn cung cấp để phục vụ cho công tác Tuyển sinh và Đào tạo của Nhà trường.